Bevarende Lokalplan

Bevarende Lokalplan nr.13 for Leestrup by 1988

I samarbejde mellem Leestrup Bylaug og Rønnede Kommune

Indholdsfortegnelse

Ændring af kommuneplan
Redegørelse for lokalplanen                                    1
Forhold til anden planlægning                                 3
Lokalplanens retsvirkninger                                    6

Lokalplanen

Formål                                                                      7
Område og zonestatus                                               7
Anvendelse                                                               9
Udstykning                                                               12
Vej- og parkeringsforhold                                          12
Tekniske anlæg                                                        13
Bebyggelsens omfang og placering                             13
Bebyggelsens ydre fremtræden                                  14
Ubebyggede arealer                                                   15
Grundejerforening                                                     16
Tilladelser fra andre myndigheder                               16
Servitutter                                                                17

Indledning

Rønnede Kommune

Ændring af Kommuneplan

Indledning

I forbindelse med vedtagelsen af en bevarende lokalplan for landsbyen Leestrup skal der ske en udvidelse af landsbyens afgrænsning, således at der er overensstemmelse mellem lokalplanens område   og kommuneplanens afgrænsning.

Udvidelsen sker for at give mulighed for et mindre boligbyggeri på ca. 10 huse ved Saksholmvej, til støtte for den lokale brugsforening. Endvidere er der afsat plads til et varmeværk.

De nye arealer, der indgår i Leestrups byområde og dermed overgår til Rønnede Kommues kompetanceområde i medfør af lov om by- og landzoner, er vist med skravering på nedenstående kortbilag.

De nye arealer der indgår i Leestrups byområde

Indledning

I januar 1987 gav Rønnede byråd tilladelse til , at Leestrup Bylaug stod for udarbejdelse af en landzonelokalplan for Leestrup landsby, med udgangspunkt i kommuneplanens bestemmelser.

I byrådets tilladelse var angivet nogle forhold, der i forbindelse med lokalplanen skulle tages op til vurdering :

Afgrænsning af landsbyen mod det åbne land.

Art og omfang af nyt byggeri i landsbyen.

Regler for om- og tilbygning samt nedrivning af eksisterende bebyggelse.

Regler for materiale-og farvevalg.

Regler for bevaring af hegn og træer m.m.

Regler for vej og stiforhold

Endvidere skulle der ved udarbejdelsen lægges vægt på, at lokalplanen sikrer :

at det eksisterende landsby miljø fastholdes og udbygges

at nye boliger fremstår som enkelthuse og i placering og udformning indpasses i eksisterende bebyggelse.

at ombygning af eksisterende bygninger sker under hensyntagen til respektive bygningers  oprindelige og hidtidige beliggenhed.

at gadekær med tilsluttende grønninger bevares, ligesom gadeforløb og karakteren af eksisterende beplantninger fastholdes

side2
at området anvendes til landbrug, boligformål. butikker og mindre fremstillingsvirksomheder, specielt håndværk, samt til offentlige og private fælles formål (institution, vandværk o. lign. )

I perioden fra januar 1987 har Leestrup Bylaug arbejdet videre med udformningen af lokalplanen, Der er lavet et debatoplæg og der har været afholdt beboermøder, og resultatet er et forslag tilplacering af nye boligarealer mellem brugsen og vandværket.

Den endelige udformning er sket som et samarbejde mellem Bylauget og teknisk forvaltning.

Lokalplanens formål.

Hovedformålet med planen er at fastlægge en udvidelse af landsbyen med ca. 10 nye boliger, til støtte for det lokale samfund.

Endvidere skal planen sikre bevarelsen af landsbyens karakter gennem  bestemmelser for bebyggelse, beplantning m.v.

Endelig skal planen sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter mellem de lokale erhvervsvirksomheder, landbrug og boliger.

Lokalplanens indhold.

Der kan opføres 10 nye boliger ved Saksholmvej omkring brugsen som vist på kortbilag 3. Boligerne får adgang fra Saksholmvej. Udover disse 10 kan enkelte nye boliger opføres i det eksisterende byområde på ledige grunde.
side 3

Landsbybebyggelsens karakter søges bevaret gennem bestemmelser for bygningsmaterialer, bygningsform m.v. Derudoverer der bestemmelser for bevaring af træer og for ny beplantning.

Det er ikke tanken at foretage indgreb mod eksisterende bebyggelse, men at sikre at de nævnte træk kan fastholdes i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygning.

Der sker ikke ændringer i vejenes forløb og karakter, dog kan der på Stavnstrupvej etableres trafikdæmpende foranstaltninger.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING.

Kommuneplan.

I kommuneplanen er der angivet mulighed for, at der i Leestrup kan indpasses et antal nye boliger. Det vil imidlertid blive nødvendigt at udvide kommuneplanens afgrænsning af landsbyområdet, og dette nødvendiggør et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og er indsat i denne.

Afgrænsningerne viser det område, hvor byrådet har kompetance til at behandle ansøgninger om byggeønsker etc.

Iøvrigt er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Leestrup er med i kommuneplanens fællesbestemmelser for landsbyer der i uddrag er følgende :

a.  Områdets anvendelse skal være i overensstemmelse med
ønsket om at bevare det nuværende præg af landsby med
tilhørende marker…..
side 4

b.  Områdets anvendelse  skal fastlægges til boligformål, landbrug,  offentlige formål såsom institutioner, skole med værksteder, vandværk m .v., mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresser.

c.  At bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke må
overstige 30 .

d.  At bebggelsen ikke må opføres i mere end 1 ½ etage
og bygningshøjden ikke overstiger 8½ m. (Bygninger til landbrug
undtaget).

Lokalplanen ligger og forbliver i landzone.

Spildevandsplan.

En ny spildevandsplan for Rønede Kommune er for øjeblikket under udarbejdelse og forventes offentliggjort i efteråret 1988. Det er en forudsætning for byggeri i område B at der foreligger en aftale med Storstrøms Amt om kloakering og rensning af spildevand.

Energiplan.

Der er afsat plads til et eventuelt fremtidigt varmeværk ved Saksholmvej.

Regionsplan.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen.

Fredningsplan,

Leestrup er beliggende i et af fredningsplanens regionale naturområder, hvor der “ikke må foretages indgreb eller
         side  5

etableres anlæg, der kan forringe naturarealernes biologiske indholdsrigdom og alsidighed”.

Vandforsyning.

Området forsynes fra privat vandværk på Saksholmvej.

side6

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen må de ejendomme, der omfattes af forslaget, i henhold til kommuneplanlovens § 22 ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Disse midlertidige retsvirkninger gælder i henhold til kommuneplanloven fra datoen fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget.

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomm, der er omffattet af planen ifølge kommuneplanlovens §31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at den ikke  ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringes af en ny lokalplan. Private byggeservitutter kan ekspropieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

Indsigelser og ændringsforslag.

Nærværende forslag til lokalplan er fremlagt til almimdeligt eftersyn på teknisk forvaltning i Rønnede kommune samt på bibliotekerne i Dalby og Rønnede og i brugsen i Leestrup i 8 uger fra d. 30. november 1988 til d. 25. jamuar 1989.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal tilsendes Rønnede byråd inden onsdag d. 25. januar 1989, hvorefter byrådet vil behandle disse forinden lokalplanen endeligt vedtages med eventuelle ændringer.

Bevarende landzoneplan nr. 13 side7

Landzoneplan for Leestrup landsby

I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr.391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 LOKALPLANENS FORMÅL.

Lokalplanens formål er :

at sikre bevarelsen af eksisterende bebyggelse og beplantning af værdi
for landsbymiljøet og oplevelsen af det omliggende landskab.

at sikre bebyggelsens landsbykarakter gennem retningslinier for frem-
tidigt byggeri, herunder om- og tilbygninger.

at fastlægge en afrundingaf landsbyen mod vest med ca. 10 nye
boliger.

at fastlægge de grønne friarealers fremtidige tilstand og anvendelse.

at fastlægge retningslinier, der sikrer færrest mulige konfligter mellem
boliger og erhverv.

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS

2.1  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1  og omfatter følgende
matr. nr. :   2a, 2r, 2o, 2n, 2g, 2m, 2p, 2d, 2e, 2f, 2i, 2b, 34a, 34b, 7d,7e, 3f, 3i, 3e, 3c, 16b, 4c, 4f, 4e, 4d, 22b, 22c, 43, 20a, 42, 17a
side 8

5b, 23b, 39a, 39b, 38a, 38b, 40a, 40b, 44, 21a, 21b, 21e, 21d, 6b, 6c, 19a, 19c, 5c, alle af Leestrup by , Kongsted sogn, endvidere gadejord og gadekær, den private fællesvej Leestrup byvej, dele af de offentlige veje Stavnstrupvej, Saksholmvej, Leestrupvej og Skovholmvej,  samt alle parceller, der efter den 19. juli 1988 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2  Lokalplanens områder opdeles i følgende delområder som angivet på
kortbilag 1 :

A Bolig- og landsbyområde med eksisterende bebyggelse.

B Nyt boligområde.

C Grønne fælles områder.

E  Erhvervsområder.

2.3  Lokalplanområdet er og forbliver i landzone. Beslutningskompetancen
ifølge by- og landzonelovens §9, stk.3, forbliver hos Rønnede byråd.

2.4 Følgende ejendomme er underlagt landbrugspligt, hvorfor kommuneplanlovens § 18, stk. 1, punkt 3.6.8 og 9 ikke er gældende for dem :   Matr.nr. 3a, 7a, 6a, 4a, og 5a.
På en del af 2-l  vil landbrugspligten efter tilladelse fra landbrugsministeriet blive ophævet i forbindelse med udstykningen
side9
OMRÅDETS ANVENDELSE.

3-1 Område -A- (Eksisterende -bebyggelse)

3.1.1 Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til helårsbeboelse. Bebyggelsen må kun bestå af åben ­lav bebyggelse.

3.1.2 På hver ejendom må kun opføres eller indrettes een bolig, med mindre byrådet giver tilladelse til an­det.

3.1.3 Byrådet kan tillade, at der under forudsætning af t i 11 adel se efter anden lovgivning (f .eks. miljøloven) drives              mindre erhvervsvirksomhed under forudsætning af:

·                             at virksomheden ikke medfører ulemper i form af støj, lugt m.m. for de omkringboende

·                             at ejendommens karakter af landsbybeboelse ikke ændres

·                             at der ikke foretages skiltning uden byrådets til­ladelse i hvert enkelt tilfælde

·                             at der ikke foretages erhvervsmæssig parkering ud­over ejendommens grænser

·                             at udendørs oplag ikke etableres uden byrådets til­ladelse.

3.1.4 De eksisterende 1andbrugeejendomme kan fortsat anven­des til jordbrugsformål. Avls- og driftsbygninger, der ikke længere er nødvendige for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, kan tages i brug til erhvervsformål med de i § 3.1.3 nævnte for­udsætninger.

Side 10

ejendoms drift som 1andbrugsejendom, kan tages i brug til erhvervsformål med de i § 3~1.3 nævnte for­udsætninger.

Såfremt forudsætningerne i by- og landzoneloven af 3. oktober 1985 og i lov om ændring i samme af 13. maj 1987 er opfyldt, kan virksomheden dog drives af andre end landbrugsejendommens beboere.

3.1.5 Lokalplanens bestemmelser er for landbrugsejendomme kun gældende for de bygningsmæssige forhold, iflg. kommuneplanloven § 18, stk. 3. Såfremt landbrugsplig­ten på en ejendom bortfalder træder lokalplanens øv­rige bestemmelser for område A i kraft.

3.1.6 Inden for området kan efter tilladelse fra byrådet opføres bygninger til fællesbrug, som f.eks. trans­formerstationer m.v.

3.1.7.Ejendommen på matr. nr. 38-a kan fortsat anvendes til sommerhus.

3.2 Område B (nye boligområder)

3.2.1 Der må i området kun opføres boliger til helårsbebo­else som vist på kortbilag 3. Der kan dog tillades enke1te dobbe1t huse som ældrebo1iger. Bebyggelse må ­først påbegyndes når de i § 11 nævnte betingelser er opfyldt.

3.2.2 På hver ejendom må kun opføres een bolig.

3.2.3 Byrådet kan tillade, at der på enkelte ejendomme drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde under forudsætning af, at virksomheden efter byrådets skøn ikke medfører ulemper for de omkringboende i form af støj, lugt, skiltning, udendørs oplag samt erhvervsmæssig parke-

1950 Klar til kørestævne med Frederiksborgheste foran gammelt og nyt stuehus på Stenager

Side 11

ring udover ejendommens grænser.

3~3~-Område’C  (offentlige områder)

3.3.1 Området må kun anvendes til offentlige formål (gade­kær. grønt friareal. fælles græsning m.v.)

3.3.2 Indenfor området kan byrådet tillade opførelse af enkelte bygninger til fælles brug.

3.4 Område D (erhverv)

3.4.1 Områderne kan anvendes til erhverv med evt. tilhøren­de bolig under forudsætning af:

·                                                        at der er indhentet tilladelse efter anden lovgiv­ning.

·                                                        at virksomheden ikke er til gene for de omkringbo­ende på grund af støj. lugt. rystelser m.m.

·                                                        at der ikke foretages skiltning uden byrådets til­ladelse i hvert enkelt tilfælde.

·                                                        at der ikke foretages erhvervsmæssig parkering ud­over ejendommens grænser.

• at udendørs oplag ikke etableres uden byrådets til­ladelse og kun mod afskærmende beplantning.

·                                                           imod det åbne land skal de enkelte ejendomme af­skærmes med et mindst 2 m bredt grønt bælte. i en højde på mindst 1.5 m.

3.4.2 Såfremt ejendomme overgår til hovedsageligt boligfor­mål kan byrådet bestemme. at bestemmelserne for område A skal være gældende.

Ca 1958 Inger og Kaj Enevoldsens børn

Side12-17 Udstykninger

§-4-UDSTYKNINGER

4~l.Udstykninger i område B må kun foretages i overensstem­melse med den på kortbilag 3 viste udstykningsplan.

4~2.Ingen parcel må udstykkes med et areal mindre end 700 m2. I område B kan der dog udstykkes højst 3 par­celler på mindst 450 m2 hver til ældreboliger.

4.3.Yderligere udstykninger i område A kan kun ske med by­rådets særlige gOdkendelse i hvert enkelt tilfælde og kun. hvis det ikke påvirker områdets landsbykarakter.

§ 5 VEJ~ OG PARKERINGSFORHOLD

5.l.Der udlægges areal til følgende nye vej med en belig­genhed som vist på kortbilag 1:

Vejen A-B-C-D i en bredde som vist på kortbilag 3 an­lægges som grusvej uden kantsten.

Vejen anlægges og beplantes som privat fællesvej af udstykkerne.

5.2 De eksisterende veje skal bibeholdes med deres nuværen­de bel iggenhed, og der må ikke ændres på deres udform­ning og bredde. Der skal dog søges etableret trafikdæm­pende foranstaltninger på Staunstrupvej. Disse skal have en udformn i ng, der er i overens stemme 1 se med landsbyens karakter.

S.3.Ved boligbyggeri skal der reservere s areal til mindst 2 parkeringspladser pr. bol ig, ved ældrebol iger i onrå­de B mindst l,S parkeringsplads pr. bolig.

S.4.Henstilling af campingvogne, lastbiler, busser, både m.v. må generelt ikke finde sted i områderne A, B og C. Hvis det kan påvises. at ovenstående kan henstilles                        side 13

13

på egen grund på en måde, så de ikke er til gene for de omkringboende eller for områdets særlige landsbyka­rakter~ kan byrådet dog give tilladelse i det enkelte tilfælde.

§-6  TEKNISKE ANLÆG

6.1 Ved ny bebyggelse må El-kabler kun fremføres som jord­kabler.

6.2 Kloakering i område B skal udføres i overensstemmelse med Rønnede kommunes spildevandsplan. se endvidere § 11.

6.3 Et område øst for Saksholmvej reserveres til et evt. kommende varmeværk.

6.4 I område B skal de 10 parceller ved Saksholmvej kloake­res med fælles trixtank.

6.5 De eksisterende luftledninger til el i område B omlæg­ges til jordkabler, der placeres ved skel.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.

7.2 Bygninger må kun opføres i 1 etage med udnyttelig tage­tage.

Dog kan om- og tilbygninger i forbindelse med en eksis­terende beboelsesbygning uden udnyttelig tagetage opfø­res med en hertil svarende højde.

7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn
side 14

 

14

(niveauplan), målt efter reglerne i bygningsreglementet.

7 ~4  Facadehøjden ved beboelsesbygninger må ikke overstige 2~8 m og skal være mindst 2 m, målt fra terræn til skæ­ringen mellem facade og tagflader.

7.5 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage uden valm og trempel. Tagets vinkel med vandret plan skal være men em 45 gr. og 50 gr. for beboelsesbygninger. For andre bygninger skal vinklen med vandret være mindst 30 gr. Dog kan om- og tilbygninger i forbindelse med en eksisterende bygning, hvor tagets vinkel er under 45 gr., opføres med en hertil svarende taghældning.

7.6 Der må ikke uden byrådets tilladelse indrettes altaner og balkoner.

7.7 Ny boligbebyggelse skal udføres som længehuse.

7.8 Bygninger i område A må kun nedrives, ombygges eller på anden måde ændres (f.eks. ved udskiftning af vindu­es- og dørtype, tagmateriale eller facadefarve), med byrådets tilladelse.

§8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrå­dets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

8.2 Udvendige bygningssider på bygninger større end 50 m2, bortset fra landbrugets drifts- og avlsbygninger, må kun fremtræde som pudset el 1 er vandskuret mur, i farve som jordfarver, eller som blank teglstensmur.

8.3 Carporte, garager, udhuse og lignende på max 50 m2 be­bygget areal kan dog udføres med udvendige bygningssi-

 

der af træ~ i farve som jordfarver.

8~4 Saddeltage skal dækkes med røde tegl eller beton tag­sten~ tagrør, skiffer eller bølgeeternit.

8.5 Gavltrekanter af andet materiale end tegl skal udføres ræd ru træbeklædning i jordfarve. Større udvendige træ­partier må kun fremtræde i sort e11er mørke jordfarver •

8.6 Blanke og reflekterende tagmaterialer samt buet vindu­esglas må ikke anvendes.

8.7 Ved renovering eller tilbygning til eksisterende byg­ninger kan dog vælges materialer og konstruktioner, som svarer til den oprindelige bygningsform og bygge­stil.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

§ 9.1 – 9.5 gælder ikke for landbrugsejendomme.

9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse

~ eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom

en passende orden ved oplagring af materialer og lig­nende skal overholdes.

9.2 De på kortbilag viste bevaringsværdige beplantninger og hegn må ikke ændres uden byrådets godkendelse.

9.3 Hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn evt. suppleret med trådhegn, der i områderne A og B ikke må være højere end 120 cm.

9.4 Opførelse af havemure af betonfliser eller lignende er ikke. tilladt.

9.5 Gadekærsområdet skal retableres således at de eksiste­rende betonkanter fjernes og kærets form ændres fra

                                                                                              side 16

rektangulært til afrundet~

Øvrige fællesarealer i område C skal vedligeholdes som grønne områder til de af bylauget besluttede formål.

9.6 Imod det åbne land skal de enkelte ejendomme i område B og D afskærmes mod det åbne land med et mindst 1,5 m bredt grønt bælte, i en højde på mindst 1,2 m.

§ 10 GRUNDEJERFORENING

10.1 I område B ved Saksholmvej skal der oprettes grund­ejerforening med medlemspligt for samtlige ejere i området.

10.2 Grundejerforeningen ska1 kunne tilsluttes en eventu­el fælles grundejerforening (by1aug) for Leestrup by.

10.3 Grundejerforeningens vedtægter ska1 godkendes af byrå­det.

10.4 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse

“.

af den private fællesvej i område B.

10.5 Udover drifts- og vedligeholdelsesudgifter forbundet med gadekærets funktion som branddam, forestår bylau­get drift og vedligeholdelse af de i område C belig­gende fællesarealer.

§ 11 TILLADELSE ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHE ­ DER

11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foreta­ges ændringer af bestående lovlige forhold, før der er opnået tilladelse eller dispensation fra Stor­strøms amtskommune vedrørende udstyknings- og anlægs-

                                                                                            side17

 

arbejder i det omfang beføjelser i henhold til lov om by- og landzoner ikke er overdraget til byrådet.

11.2 Uanset foranstående bestemmelser må lokalplanens del­område B ikke bebygges før der er etableret tilfreds­stillende foranstaltninger til rensning af Leestrups spildevand efter aftale mellem Rønnede kommune og Storstrøms amtskommune i henhold til recipientskvali­tetsplanlægningen.

§ 12 SERVITUTTER

12.1 Enhver eksisterende privatretslig tilstandsservitut , der måtte være i strid med bestemmelserne i denne lo ­ kalplan, bortfalder hermed.

VEDTAGELSESPåTEGNING

, .

Således vedtaget af Rønnede byråd den 10. november 1988.

Bent Petersen borgmester

Erik Vagn Hansen kommuneingeniør

Endeligt vedtaget af Rønnede byråd den

Bent Petersen borgmester

Erik Vagn Hansen kommuneingeniør

Bevarende Lokalplan

Kortbilag 1

Træer og hegn der ikke må ændres

Kortbilag 2

Udstykningsplan for område B

Kortbilag 3