Gamle Kontrakter o.l

Fæstekontrakt fra 1822 gård nr. 8 Den gule gård.

 

Underskrevne allernådigst beskikkede administrations kommissær for Baroniet Gavnø, gør vitterlig at have stæd og fæste ligesom vi herved stæder og fæster til ungkarl Jens Hansen af Overeven, den gård nr. 8 i Leestrup by Kongsted sogn Præst Amt, Lindersvold gods under baroniet Gavnø, som Jens Larsen sidst har haft i fæste, men som han er fradød og hvis enke bemeldte Jens Hansen har indladt sig i ægteskab, hvilken gård han må beholde på livstid . Og hans kone efter ham sålænge hun forbliver enke, i fæste når han og hun opfylder og efterlever følgende af ham indgåede vilkår, hvortil han af dette fæstebrev haver forpligtiget sig.

1.

Af gårdens tilliggende jorder som for sig selv er udskiftet og indeholder et areal af omtrent 50 tdl. Land med hartkorn, ager og enge 5 td. 1 skp. 1 fdk. 2 4/7 album og skovskyld 50 td. 3 skp. 3 fjd. 2 11/14 alb. – betaler fæsteren alle kongelige skatter og offentlige afgifter af hvad loven nævne kan som nu, eller herefter vorder påbuden. Intet på nogen måde unddragne være sig i penge eller in natura. Tønde eller tønde afgift, alt til de — tilligemed de årlige landpenge af gårdens bygninger, – summa, såvel ordinære som extraordinære.

2.

Udi landgilde skal fæsteren fra dette års 1. maj at regne, til hvert års — levere på det sted og den dag det bestemmes, 1 tønde siger én tønde rug, 3 tønder byg og 2 skæpper havre som også i overensstemmelse med placaten af 22.feb. 1779 eller om det forlanges betales summa med penge efter contant (?) når den er ført. Ligeledes leverer fæsteren også årligt fra samme tid imellem Sct. Hans g Sct. Mortensdag når og hvor påfordres udi — : 1 godt fast lam, 2 varlige unge gæs, 2 stk. høns og 2 snese æg eller om det forlanges , betale summa med penge efter den pris vi derpå efter landskøb sætter. I landsgildepenge betaler fæsteren årlig 1 rd. 15 sk. Som erlægges til hvert års Mortensdag.

3.

For hoveri er fæsteren befriet, men derfor erlægger han som det ved forordning i året 1805 er indgivet og modtaget at erlægge, nemlig 35 rd. Som betales i 2 terminer, det halve 1. maj og det andet halve 1. november. Dog skal fæsteren i sin tid , nemlig 5 år efter at enken til den forrige fæster Jens Larsen, der får vederlag af gården (?) , ved døden er afgået, svare i hoveripenge årlig 40 rbs. Som ligeledes erlægges i to terminer 1. maj og 1. november, hver gang med det halve. Fæsteren skal årlig opstå og transportere fra baroniets skove til ejerens og bitingstedets brug , hvor de opholder sig på baroniet , 2 favne brænde 4 a 5 kvarters længde, og herforuden skal han årlig transportere fra baroniets skove til stranden eller andet sted uden derfor at erholde godtgørelse, en favn bøgebrænde. At afgive spand og to gange dage årlig til skov, hegn, dæmninger og broers vedligeholdelse i omgang med godsets øvrige bønder og forrette gærdelukning m.m. Endvidere skal fæsteren årlig uden betaling eller godtgørelse transportere fra Faxøe kalkstenskuler til kalkovnen i Vindbyholt eller Strandegårds udskibnings plads ved Faurby ( en mængde ) kalksten, samt ligelede sårlig køre en Gaunø og to Præstøe rejser og ellers transportere fra købs og lodssteder de fornødne materialer til hovedgårdens bygninger og reparation og gøre den fornødne håndlangen.

Fæsteren skal (?) være forbunden til at hjælpe med grøftegravning , kørsel og andet arbejde ved de udskiftninger og udflytninger vi på Baroniets godser måtte foretage, ligesom han bliver pligtig til at forrette alt andet arbejde og rejser som til offentlig nytte i forskellige henseender ved lov og anordninger enten er eller herefter vorder befalet.

4.

Den gården hertil tilståede græsnings rettighed i Leestrup fælled skov ophører når Baroniet finder det forgodt uden at fæsteren derfor erholder nogen godtgørelse. Ligesom huu? Jorden refunderes herskabet ? og er fæsteren uvedkommende, dog erholder fæsteren det som hidtil betales af husmændene til gårdene indtil husmanden får hartkorn.

5.

Gårdens bygninger, besætning og inventarium som det ved lovligt syn på anordnet måde uden nogen mangel, er blevet fæsteren overleveret efter det herved hæftede syns tings vidner forbindes han til at vedligeholde i ligeså forsvarlig stand, som samme er modtaget og ved dødsfald eller anden fratrædelse under ansvar og erstatning af hans bo, at aflevere alt i ligeså god stand (?) og i at fold hoveriet eller arbejdets drift, da gården fra fortiden er i besiddelse af sådan besætning.

6.

Gårdens jorder skal fæsteren forsvarlig dyrke og drive efter den inddeling som derved er givet eller den anvisning som fra Baroniets side herefter måtte findes forgodt at bestemme, hvorudi han ingen hindring må gøre og må jordene efter gødskningen ikke bruges efterhånden til mere end fire halve af hver ordentlig omgang, hvoraf ikkun (?) må være havre, og den jord som udlægges til hvile bør han beså med god rød kløverfrø, ikke mindre end 16 pund i hver tønde land og således skal han årlig udi de til hvile efter længere udlæggende jorder udså i det mindste 4 pund rød kløverfrø.

Af gårdens høavling eller anden førning? Må ingen tid sælges noget fra gården, men alt skal der fortæres, heller ikke må fæsteren så til (hælden ?) eller give sine tjenestefolk mad i trøst til løn. Under –b—tion og anden straf efter anordningerne.

Haven indrettes efter den plan og af den størrelse herskabet foreskriver.

7.

Befinder underskov og gærdselhugst på gårdens grund, skal han dermed have medbørlig tilsyn og intet borttage uden efter udvisning. Forøver han noget ulovligt herved eller udi baroniets have, enten selv eller med andre, da skal han derfor stå til ansvar og bøde efter lovforordningen af 18. april 1781 og skal fæsteren være uberettiget til at påstå nogen hugs udvisning, være læg i brænde ved gærdsel eller tørv, da det ellers beror påadministrations commissionens forgodt befindende om noget deraf efter omstændighederne kan forandres.

Tørv må han heller ikke skære på gårdens grund, om sådan der findes, uden efter forangående udvisning og tilladelse. Langt mindre må han sælge tørv.

8.

Hegnet om gårdens lod skal han holde i god stand og dertil anvende de på grunden værende sten. Aflægge døde risgærder og ellers opkaste forsvarlige jordvolde med dobbelte grøfter og beplante samme med pil, tjørn eller hassel, så ingen risgærder behøves. Den pilplantning som allerede er ved gårdens lod, eller som endnu til hegnets forbedring måtte foranstaltes, skal fæsteren bestandig holde ved lige og for manglerne derpå stå til ansvar.

 

9.

Inderster må fæsteren ikke antage uden vores skriftlige tilladelse. Det pålægges fæsteren i henseende til den undertægt som skal svares til aftægtsmand Lars Nielsen at udrede samme upåklageligt i overensstemmelse med betingelse, uden nogen betaling eller udgift for baroniets besidder

I øvrigt skal han som fæster fuldbyrde de pligter som loven og anordninger påbyde og befale. Efterlade han noget heruda, eller som i dette fæstebrev er bestemt og foreskrevet, skal fæstet være forbrudt og han være pligtig at fratræde gården efter lovlig omgang.

I indfæstning har fæsteren betalt 100 rdl. Og i fogedpenge 10 rdl.

Til bekræftelse under vore hænder og segle.

Administrations commissionen for Baroniet Gavnø den 2. december 1822.

I medhold af forordning af 25. juni 1810 parag. 13 bevidnes herved at gården nr. 8 i Leestrup dens hartkorn———er det samme som den forrige fæster havde.

At supra Bock

Læst i Stevns og Faxøe herreders ret d. 15. april 1823

 

 

 

 

 

Aftægtskontrakt 1867 ? Gule gård nr.8

Aftægtskontrakt.

For Mette Nielsdatter på den gule gård

Ved fratrædelse af min nuværende fæstegård forebeholder jeg mig ret, med mit herskabs tilladelse, til aftægt som udredes af gårdens brugere, når jeg finder for godt ikke at spise ved deres bord, således :

  1. Beboelse indrettes således. 2 fag hus til stue 1 til køkken og kammer, samt det fornødne husrum til ildebrændsel , alt ved gården, 15 rdl.
  2. To tønder rug og to tønder byg, to ? malt (malet ?) af forsvarlige gode varer som befordres til og fra mølle. Halvdelen til november og den anden del til marts. Et pund hør og blår til januar.
  3. En ko og et får, 4 pd. røget flæsk, 8 pd. Fedt. Koen og fåret med deres lam og kalv græsser i lighed med gårdens kreaturer, tillige at brugeren tilstår mig når koen bliver for gammel , i det første 12 år , eller ubrugelig, en anden god malkeko og to høns til mit brug (100 rdl.?)
  4. Fire læs tørv og 2 favne skovslået bøgebrænde, som alt leveres mig til huset.
  5. 2 frugttræer i den østre have.
  6. Alt nødvendig kørsel, som også til kirke, og når jeg vil til mine venner, samt ved sygdomstilfælde befordres doktor og medicin.
  7. 20 rdl. betales 4 gange om året, således 5 rdl. Hvert kvartal.
  8. Det nødvendige til mit brug af boet, en seng med omhæng, 4 dyner, 4 hovedpuder, 4 par lagner, et bord og stole, en kobberkedel, en gryde, 6 stk. sibøtter, en ølfjerding og en kakkelovn. De to dyner tilfalder Karen Psofie forlods efter min død. Og en pige til min opvartning. Begravelsen udredes af KK forlods, dermed en ko og et får. Min svigersøn udreder til min datter Karen Psofie, ved modtagelsen af stedet 600 rdl., skriver seks hundrede rigsdaler, således 100 rdl. Årligt i 6 år, de 600 forrentes af gårdens brugere til de er udbetalt. Ligeledes skal hun fra gården have 2 køer som ikke er mere end 6 år, 2 får , en seng med omhæng, 4 gode dyner, 4 hovedpuder, en køkkenkedel og en messingkedel. Alt dette udredes når hun fordrer det, ligeledes tilstås hende et bryllup eller 50 rdl. Alt det øvrige af mit bo tilhører min svigersøn.

Gårdmand Jens Hans enke

 

Mette Nielsdatter

Niels Larsen