1-Torpenholt

Torpenholt 2001

Torpenholts Historie.

 

Denne gård hørte oprindelig under Strandegård. Før udflytningen lå gården matr. nr. 1a der, hvor bødkeren senere fik sin have. Det var en fæstegård med hoveripligt på Gavnø og Lindersvold gods. Efter udflytningen var der til gården 59 1/3 tdl. Tirsdag d. 16. juli 1811 blev der indgået overenskomst med godset om ophævelse af hoveripligten, dog med visse begrænsninger , således skulle der stadig være pligt til at holde hegnet om Strandegårds Dyrehave vedlige, og andre ting bl. a. en hel del kørsel . I øvrigt kørte mange bønder dengang på torvet i København ,hvor de solgte deres produkter som smør, flæsk og æg og hvad de ellers havde. Det må have været en lang og træls tur. De kørte hjemmefra midt om natten. En sjov historie om sådan en tur. I 1813 var der statsbankerot og pengene var intet værd. Manden på gården byttede sig til et bornholmerur, det står endnu i dag i stuen på Torpenholt og tikker støt og solidt.

I 1865 blev der byttet om på længerne på gården. Stuehuset blev flyttet fra nord til syd. Engang var der en indsidder eller aftægtsmand der hed Niels Olsen. Han havde et stykke jord på 7 tdl. mod øst bag i marken. Siden er denne mark blevet kaldt gammel Olsens krog.  I 1912 blev der solgt 20 tdl. fra gården til gdr. Lars Knudsen, som igen solgte til Ingvar Bernholm, som byggede Nordgård.

 

 

 

Ejerrækkefølge for 1a. Leestrup. (Fæstenummer 14. ?)

 1. Niels Torpenholt Jørgensen Bente Hansen 1977 –

Niels driver gården med planteavl og har købt en del af de omliggende gårde. Han købte gården i 1977 med 39 tdr. land. Nu er den på 165 tdr. land.

 1. Johannes Jørgensen Margrethe Hansen / Ellen Venborg Lauritsen 1936 – 1977 Johannes Jørgensen blev født på Torpenholt d. 31. januar 1909, som Niels Peter Jørgensen og Mette Marie Jensens 9. barn.

Moderen Mette Marie Jensen døde d. 31. oktober 1930.

I 1932, d. 2. december blev Johannes Jørgensen gift i Kongsted kirke med en datter fra Smedevængegården i Lestrup, Margrethe Hansen, født d. 31. august 1914 i Kongsted Nymark. Hun var datter af gårdmand Hans Ole Christian Hansen og Martha Kathrine, født Hansen. Vidner ved brylluppet var brudens far samt brudgommens ældste bror, fragtmand Jørgen Jørgensen, Kongsted.

Johannes Jørgensen forpagtede Torpenholt pr. 1. december 1932. Faderen Niels Peter Jørgensen blev boende på aftægt på gården i en to-fags stue.

Med Margrethe Hansen fik han to børn:

Birthe Torpenholt Jørgensen, født i 1933 og Niels Gerner Torpenholt Jørgensen, født i 1936.

Efter faderens død d. 5. oktober 1936 overtog han gården i forbindelse med dødsboskiftet.

Margrethe Hansen døde efter adskillige års sygdom af tuberkulose d. 3. maj 1943 på amtssygehuset

i Fakse. Hun blev begravet på Kongsted kirkegård d. 8. maj 1943.

I 1948 blev Johannes Jørgensen gift anden gang, med forskolelærerinde Ellen Venborg Lauritsen, født i 1914 i Almind Sogn, Vejle amt. Hun var kommet til Lestrup i 1944. Vielsen fandt sted i Vor Frue Kirke, København. Med hende fik han fem børn:

Peter Torpenholt Jørgensen, født i 1949, Karl Torpenholt Jørgensen, født i 1950, Lasse Torpenholt Jørgensen, født i 1952, Niels Torpenholt Jørgensen, født i 1953 og Bodil Torpenholt Jørgensen, født i 1956..

Sønnen Niels Torpenholt overtog gården i forpagtning d. 1. november 1975. Johannes Jørgensen drev således ejendommen i 42 år og 11 måneder. Niels købte ejendommen med overtagelse pr.11. december 1977. I den forbindelse flyttede Ellen og Johannes Jørgensen til et nybygget hus i Brøderup, Harevænget 86, 4733 Tappernøje.

Johannes Jørgensen døde d. 13. januar 1998, 88 år gammel. Han var mentalt usvækket, men grundet mange års rygning var lungefunktionen svag, og specielt de sidste vintre var hårde for ham.

I Johannes Jørgensens ejertid gennemførtes mekaniseringen. Han anskaffede den første selvbinder til faderen, Niels Peter Jørgensens store forargelse. Den første traktor, en grå Ferguson, blev købt d. 17. december 1951 for i alt 9.180 kr. hos automobilhandler Chr. Bisgård i Næstved. Den første mejetærsker, en 5½ fods Massey Ferguson blev erhvervet d. 15. august 1962 gennem Landboforeningernes Indkøbs- og Finansieringsforeneninger, Landbrugsforeningen for Stevns – Faxe m. fl. Herreder. Købsprisen var 23.700 kr. Mejetærskeren leveredes af Fakse Autolager, Fakse. Gårdens sidste hest, der blev kaldt Rød Per, blev solgt omkring 1959, og i 1965 var det slut med malkekøerne.

3. Niels Peder Jørgensen Mette Marie Jensen 1889 – 1936 Niels Peder  var født d. 12.november 1856 og blev gift med Mette Marie Jensen, der var gårdmandsdatter fra Nr. Smidstrup, hvor hun var født d.16. maj 1867. Faderen hed Hans Jensen.

Niels Peter Jørgensen overtog gården i 1889 i forbindelse med forældrenes død.

 

 1. Jørgen Pedersen Ane Kirstine Nielsdatter 1846 – 1890

Jørgen overtager gården i 1846 og bliver gift med Ane Kirstine Nielsdatter født 1819 og datter af Niels Hansen og Ellen Hansdatter på Stenager. De får to børn , Ellen Jørgensen i 1852 og Niels Peder Jørgensen i 1856. Hos dem bor Jørgens søster Karen Marie Pedersen indtil sin død d. 22. juni 1890.

Ved overtagelsen af fæstet i 1846 beskrives gården m.v. iflg. synsforretning foretaget af sognefogederne Johannes Larsen af Reinstrup og Mads Andersen af Svennerup, således:

 1. Gaardens Bygninger.
 1. Stuehuset eller den nordre Længe består af 10 Fag Bygget af Eege- Under- og Fyrre-Overtømmer med Stråtag og klinede Vægge, duggede Gavle og indrettet som den vestre Ende: 3 Fag til Køkken med Skorsten, Bageoven og Jordkjøller, 3 fag til Stue, 3 fag til Øverstestue og 1 Fag til Ølkammer: alt med Bræddeloft. Længen, der for øvrigt er forsynet med de fornødne Vinduer og Døre med Beslag, er gammelt og mådeligt og vil behøve følgende Reparationer:nyt Loft at oplægge over 6 Fag hvortil vil medgå 6 Tylter Brædder a 4 Rdl …..24 RdlArbejdsløn 6 -halm a 3 Rdl 9 -Når disse Mangler bliver afhjulpen anser vi Længen i god brugbar Stand.
 2. Tækkegarn, Kjæppe og Arbejdsløn 2 – 42 Rdl 4 sk
 3. nyt Tag at oplægge på den nordre side over 3 Halvvægge, 3 Læs Lang-
 4. og 500 Søm a 2 sk. 100 1 – 4 sk.
 5. Den østre Længe består af 10 fag, bygget af Eege- Under- og forskelligt Overtømmer med Stråtag og klinede Vægge og Riisgavl i begge Ender, indrettet til Lade 4 Fag, Portrum og Vognskuur 2 Fag, 2 Fag til Kjøkken og Kammer med Skorsten og Bageoven og 2 Fag til Stue. Over de 4 Fag er Bræddeloft. Længen er forsynet med de fornødne Vinduer og Døre og Beslag og befandtes at være gammel og mådelig men dog i brugbar Stand.
 6. Den søndre Længe består af 9 Fag bygget af samme slags Materialer som den forrige Længe med dugget Gavl i Østre Ende og sammenbygget med vestre Længe og indrettet til Stald 4 Fag, Foderloe 1 Fag, 2 Fag til Portrum med Port og 2 Fag til Lade. Længen der er forsynet med de fornødne Døre og Beslag, samt i stalden de behøvende Spiltouge, er gammel men dog i brugbar Stand.
 7. Den vestre Længe består af 11 fag bygget af samme slags Materialer som den forrige Længe med dugget Gavl i søndre Ende og Riisgavl i den nordre Ende, indrettet til Lade 4 Fag, Loe 2 fag med Port, 2 fag til Lade 2 Fag til Karlekammer og Huggehus og 1 fag til Tørvehus. Længen der er forsynet med de fornødne Døre og Beslag, befandtes mådelig men dog i brugbar Stand.
 1. Besætning og Inventarium. 1 sort Hoppe 8 Aar 30 Rdl Sølv1 jernbeslaget Vogn med Fadning 36 -1 Jernplov med Tilbehør 8 -1 Skovslæde 1 – 3 Sk2 Par Høsthauger med Tilbehør 6 -207 Rdl 3 Sk. Sølv
 2. Hvilken forefundne Besætning og Inventarium vi anså tilstrækkelig til Gårdens og Arbejdets Bedrift.
 3. 1 Reiseseletøi 6_______________
 4. 1 Tromle 3 –
 5. 2 Jernharver 6 –
 6. 1 do do med do 24 –
 7. 1 brun Hoppe med Føl 10 Aar 28 –
 8. 1 sort Hest 10 Aar 35 Rdl Sølv
 9. Sæde og Fødekorn.

I Gårdens Jorder skønnede vi at der efter Fæsterens Opgivende burde besåes dels i efteråret og dels til næste Forår:

3½ Tønder Rug

7 – Byg

3 – Bælgsæd

8 – Havre

Til fødekorn behøves for et År:

12 Tønder Rug

18 – Byg

16 – Havre

Ovenmeldte Sæde og Fødekorn forefandtes ved Stedet og bemeldte Qvantiteten anser vi tilstrækkelige efter Gårdens og Avlingens bedrift.

Jørgen Pedersen byggede gården om. I 1857, hedder det sig i familien, blev det nuværende stuehus, der er den sydlige længe, bygget.

Af brandpolice, Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger 1875 fremgår det, at gården var indrettes således:

 1. Stuehus i syd, 14 fag af bindingsværk med stråtag
 2. Stald i nord, 10 fag, bygget som a
 3. Lade i øst 11 fag, bygget som a
 4. Lade i vest 17 fag, bygget som a
 5. Svinehus nord for gården, 5 fag af grundmur med stråtag
 6. Fåre- og materielhus nord for gården, bygget som a.
 1. Peder Larsen Ane Marie Pedersdatter 1827 – 1846

I 1827 overtog Peter Larsen fæstet efter Jørgen Hansen der frivilligt afstod. Peder Larsen var født i 1786 i København. Han blev i 1817 gift med Ane Marie Pedersdatter af Grunderup, født 1785 i Bråby sogn. Peder Larsen og Ane Marie fik sønnen Jørgen i 1817 i Grunderup. Senere flyttede de til Everdrup, hvor datteren Karen Marie blev født i 1819. I 1827 flyttede de så til Leestrup. Peder Larsen døde i 1833 og Ane Marie Pedersdatter fortsatte fæstet indtil 1846, hvor sønnen Jørgen Pedersen overtog det. Ane Marie døde som aftægtskone i 1859.

 

 1. Jørgen Hansen 1824 – 1827

Jørgen Hansen kom fra Sjolte og havde fæstet i 3 år.

 

 

 1. Peder Nielsen Marie Pedersdatter 1814 – 1824

Niels Pedersens søn Peder (Peer) Nielsen, født i1781 overtager gården efter Niels Olsen og gifter sig med Marie Pedersdatter. Da Peder Larsen dør i 1831, kun 40 år gammel, der er følgende børn: Jørgen Pedersen født 1817, Karen Marie Pedersdatter født 1818 og Liesbeth Pedersdatter født 1825.

Peder Nielsen må afstå på grund af restancer.

 1. Niels Olsen Sidse Nielsdatter ca. 1802 – 1815

To år efter Niels Pedersens død, giftede Sidsel sig, i 1805, med Niels Olsen der overtog fæstet. Han var født i Tingerup i 1764. Allerede i 1812 overgav de fæstet og boede på aftægt i mange år . Niels Olsen døde i 1846. (Se “gammel Olsens krog”)

 

 1. Niels Peersen Marie Jensdatter/ Sidse Nielsdatter ca. 1778 – 1802

Niels Pedersen var søn af Peder Olsen og hustru på Skovholm og blev altså gift med Jens Pedersens yngste datter, Marie. Marie døde i 1792, syv år før sin far.

Niels og Marie fik børnene : Peder Nielsen, født 1780, Jens Nielsen, født 1786 og Johanne Nielsdatter, født 1782. Hun tjente ved faderens død i 1803 hos Thomas Pedersen, skovfoged i Fuglsangshuset. Da Marie døde, blev Niels samme år gift med smedeenken Sidsel Nielsdatter fra Bøgesø. Sammen fik de sønnen Ole Nielsen i 1794.

 

 1. Jens Pedersen Karen Torbensdatter ca.1750 – 1778

Jens Pedersen blev gift med Torben Rasmussens datter, Karen Torbensdatter. Han blev enkemand i 1778, da Karen døde. Hun blev begravet i Kongsted kirke d. 5.4.1778 og der var skifte efter hende under Rosendal gods 26.6. samme år. Gården må være kommet ind under Rosendal ved et af de i Trap “Danmark” omtalte mageskifter mellem Strandegård og bl.a. Bækkeskov, Gisselfeld og Rosendal.

Den har måske fortsat tilhørt Rosendal og kan derfor være identisk med den gård som Gavnø i 1781 erhvervede fra Rosendal. Da den erhvervedes til Lindersvold (Gavnø) som næstsidste gård, kunne det antages, at den har fået fæstenummer 14.

Jens Pedersen og Karen Torbensdatter fik følgende børn :

Karen Jensdatter, gift med gårdmand Niels Hansen , Ibs gård, i Leestrup under Gisselfeld gods.

Mette Jensdatter, gift med gårdmand Lars Pedersen, Skovthorup under Lystrup gods.

Marie Jensdatter

, trolovet med ungkarl Niels Pedersen, der skulle have Torpenholt i fæste, som Jens Pedersen godvilligt afstod.

Inger Jensdatter, der boede hjemme hos sin far.

Jens Pedersen giftede sig igen med Maren Hansdatter. De boede som indsiddere hos svigersønnen Niels Pedersen indtil Jens døde i 1799.

 

 1. Torben Rasmussen Marie Olsdatter ca. 1721 – 1750

Torben blev d. 28/6 1716 i Kongsted kirke gift med Marie Olsdatter, en datter af gårdmand Olle Jensen og hustru Anne fra Græsholt i Leestrup. Denne gård skal have hørt under Gisselfeld i 1724.

Torben og Marie havde 5 børn, Anne Torbensdatter født 1718 ( i Eskildstrup, hvor forældrene boede før de kom til Leestrup i 1721), Karen Torbensdatter født 1721 i Leestrup, Margrethe Torbensdatter, født 1724 i Leestrup, Rasmus Torbensen, født 1726 i Leestrup, død i 1764 i Leestrup og endelig Inger Torbensdatter, født 1721 i Leestrup.

 1. Rasmus Torbensen ? ca. 1690 – 1721

Det er sandsynligt, at det er hans søn der har beboet gården indtil sin død i 1721. Han blev begravet den 26. februar 1721 og der står i kirkebogen, at han ” hafde alle klocker “. Det var skam ikke alle og enhver, der blev ringet med klokker over til begravelser, – og slet ikke med alle klokkerne !

Rasmus var gift med Inger Rasmus Torbens der døde i 1726, og det står fast, at han havde to sønner, Niels Rasmussen og Torben Rasmussen, som overtog fæstet efter sin fader. Niels blev fæster på en anden gård i byen under Lindersvold, sandsynligvis Stenager.

 1. Torben Jørgensen ? ?

Denne gård hørte formentlig under Strandegård. En sådan Torben finder vi i slutningen af 1600- årene og i begyndelsen af 1700- årene i Leestrup. Der blev rent faktisk begravet en Torben Jørgensen fra Leestrup d. 3. april 1716.

 

Tælling i 1916  Matr. nr. 1a

Navn                                 Født          Alder     Stilling             Erhverv

Niels Peter Jørgensen                 12.dec.1856     60             Husfader          Landbrug
Mette Marie Jørgensen              16.maj 1867     49             Husmoder
Jørgen Jørgensen                        26.juni 1892    24             Barn
Hans Jørgensen                          07.juni  1894    22             Barn
Ane Kristine Jørgensen             02.sep. 1890    26             Barn
Ida Marianne Jørgensen            01.aug. 1896    20            Barn
Ellen Marie Jørgensen                02.okt. 1904     12            Barn
Else Hylleborg Jørgensen         23.dec. 1907      9             Barn
Johannes Jørgensen                  31.jan.  1909      7             Barn
Karen Erna Jørgensen               25.feb.  1912      4             Barn

Tælling i 1930 Lestrup, matr. nr. 1, nr. 385, Torpenholt, Saksholmvej 37, 1930

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels PeterJørgensen 12-11 1856 E Husfader Gaardejer Kongsted
ElseHyldeborg Jørgensen 23-12 1906 U Husbestyrerinde Kongsted
KarenErna Jørgensen 25-7 1912 U Barn Kongsted
Johannes Jørgensen 31-1 1909 U Gaardbestyrer Kongsted
Helge HenryHansen 2-10 1915 U Tjenestekarl