6-Græsholt

Græsholt 2004

Græsholt 6a.

Har måske tilhørt Tryggevælde herred, beboet af Powel Olsen. Under herredet fæstede Olle Jensen i 1686 gården efter Powel. Senere formodes gården at være kommet under Gisselfeld, idet Olle nævnes i 1724 under dette gods.

Ejerrækkefølge på Græsholt 6a Leestrup. Fæstenummer ( 11?)

 • Søren Sørensen. 1988–

Søren købte Bygningerne til Græsholt sammen med Nanna.

 • Kathe Bruun m.fl. 1987 – 1988

Kathe Bruun købte bygningerne af Erik Hansen sammen med sin mand og svigerinde. De kom fra Amager, men efter få år flyttede de til Præstø kanten.

 • Erik Hansen Stenager. 1986 – 1987

Erik købte gården af Lis Pedersen der boede på Stevns. Den mangeårige bestyrer, Knud, der boede på gården, flyttede til Kongsted, hvor han blev gravermedhjælper på Kongsted kirke. Efter at ca.10 ha. var solgt til Poul Pedersen på den gule gård blev de resterende ca.15 ha. blev lagt til Stenager og bygningerne solgt.

 • Lis Petersen ca. 1980 – 1986

Lis arvede gården, da hendes adoptivmoder, Johanne , døde .Da Lis boede på Stevns sammen med sin mand Egon Jensen, der var vejmand i Karise, forpagtede hun gården bort til Johannes Petersen Hylledegården. Knud, der var bestyrer for hendes mor , blev boende og passede hus og have.

  • Knud fortæller :
  •   Jeg vil hermed berette om min tid på Græsholt. Jeg begyndte som selv­stændig karl d. 1-11-1954, dengang var gården besat med husdyr, best­ående af 12 malkekøer, 7 kvier, 6 kalve, 6 grisesøer, 20 fedesvin, og. en del pattegrise. Der var 2 heste og en ny Ferguson traktor. Dengang blev jorden tilsået med forskellige afgrøder, som græs til afgræsning og hø, roer til vinterfoder til dyrene og korn i resten af arealerne. Til medhjælp havde jeg 2 ældre karle “HANS” og “JØRGEN”, de var des­værre handikappede af dårligt syn, da de begge led af nethindeløsning, dengang fandtes der ingen behandling for denne sygdom. Lars Petersen Johanne Petersen 1915 – 1980 Hun blev gift med Lars Pedersen, da han var en ældre ungkarl. Hun var en statelig og selvbevidst dame. Efter Lars Petersens død først i fyrrerne, drev hun selv gården ved hjælp af bestyrer i mange år.
 1. Peder Pedersen Karen Marie Hansen 1875 – 1915
  • Peter Pedersen var født i Everdrup d.6. juni 1849 og blev gift med Karen Marie, der var født på ejendommen 28. august 1848. Hun døde i marts 1905.
 1. Hans Larsen Maren Jørgensdatter 1843 – 1873
  • Hans bestyrede gården for sin mor en årrække. Han overtog først fæstet i 1843. Hans fæstebrev lød på gård nr. 11, matr.nr. 6. Hans Larsen var gift med Maren Jørgensdatter og han døde juledag 1873 og blev begravet 2.1.1874.
 1. Lars Rasmussen Ellen Jensdatter ca. 1803 – 1843
  • Ca. 1803 overtog Lars fæstet efter sin far. Han var i 1802 blevet gift med Ellen Jensdatter af Borup. Lars døde i 1825.
 1. Rasmus Pedersen Maren Pedersdatter Mette Nielsdatter ca. 1762 – 1805
  • Rasmus var ungkarl fra Rønnede, født i 1739 som søn af gmd. Peder Olufsen og hustru Anne Larsdatter. Han blev i1762 gift med enken Maren Pedersdatter. Hun døde i 1763 og i 1764 blev han i Ulse gift med Mette Nielsdatter, der var født i 1741 som datter af Niels Andersen og hustru. I 1787 var Rasmus enkemand efter sin 2. hustru. Hans datter Anna Rasmusdatter, blev i 1781 gift med gmd. Mads Andersen på Ibs gård, hvis søn Ole Madsen blev gift med Ingeborg Hansdatter som var født på Stenager. Rasmus døde i 1811.
 1. Lars Pedersen Maren Pedersdatter – 1762
 • Lars er den med nogenlunde sikkerhed ældst kendte fæster. Han var søn af Peder Nielsen Ellegård. Maren var født i 1720 som datter af Peder Olsen på Skovholm. Lars døde i 1762.
 • Peter Petersenhavde to sønner hvoraf den ene Jens måske ikke var så begavet. Til ham købte han ejendommen 9c Smedevænget, men solgte den til Rasmus Nielsen da Jens døde inden han nåede at overtage den. Den anden søn må være Lars Petersen der senere overtog gården. Der var to døtre Johanne og Signe, hvor Johanne sad i kørestol. Til dem blev huset overfor bygget. Der hvor nu Elo Svanebjerg bor. Peter Petersen købte også det lange gule hus til udlejning, hvor John bor.
 • Johanne Petersen var enke på Pilegården og halvsøster til mejeribestyrer Thomsen Leestrup Mejeri. Deres far var stenhugger i Skuldelev i Hornsherred.
 • Den første forandring i driften skete i 1957, da medhjælperen “HANS” faldt væk efter en svær lungebetændelse. Da blev besætningen reduceret, så JØRGEN” selv kunne passe den. Mit arbejde var marken og alt uden­dørs arbejde. I 1967 hævede medhjælperen “JØRGEN” med at arbejde på Græsholt, og den sidste ko blev solgt. Driften blev lagt om til ren kornavl. Den næste forandring skete i året 1974, da gårdens ejer Johanne Petersen, grundet svigtende helbred ikke følte sig i stand til at klare det indendørs arbejde, såsom madlavning, vask og rengøring og deslige, da blev gårdens jord bortforpagtet, og jeg blev Altmuligmand, da jeg hjalp til med alt, både indendørs og udendørs, såsom havearbejde, små reparationer og malerarbejde. I 1977 kom den næste omlægning af mit arbejde, da gårdens ejer Johanne Petersen fik en hjerneblødning og kom på plejehjem. Johanne Petersens datter Lis Jensen overtog administrationen af gården, da fik jeg fri lejlighed I på gården, mod at passe haven og holde tilsyn med bygningerne, og ved siden af havde jeg arbejde i omegnen, såsom havearbejde og små reparationer. 1986 blev “GRÆSHOLT” solgt til Erik Hansen “STENAGER”, og jeg fraflyttede gården, og fik en lille lejlighed i Kongsted. Ja det var så hvad jeg kunne fortælle om min tid i Leestrup.
 • ” GRÆSHOLT ” skrevet af Knud Petersen, Kongsted. Januar 1992.
 • Maren Pedersdatter er måske ikke datter fra Skovholm, Efter en skifteprotokol fra 28. marts 1761 er hun datter af gaardmand Peder Pedersen i Strandhoved.
 • https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29944-15974-69?cc=2015318&wc=M9MJ-SJG:547434328 Enke: Anne Rasmusdatter – med lavværge hendes far Rasmus Nielsen i Rejnstrup.1) En datter Maren Pedersdatter, gift med gårdmand Lars Pedersen i Lestrup på Gisselfeld gods .3) En søn Peder Pedersen, 6 år gammel.5) En datter Margrethe Pedersdatter, 7 år gammel.Formynder for børnene: Ole Pedersen.Vurderingsmænd: Husmand Lars Jonsen i Hovby og Jens Larsen i Fakse Strandhuse.Huset / Gården: Stuelængen 15 fag, østre længe 11 fag, nordre længe 16 fag, vestre længe 7 fag.Købmand Anders Olsen i KøgeBoets udgifter opgjort til 374 rdl.
 • Rasmus Smed i Vallebo.
 • Blandt kreditorerne:
 • Boet vurderet til 292 rdl.
 • Skifteforvalter: Ridefoged Jens Ebbesen på Rosenlund.
 • 6) En datter Marie Pedersdatter, 3 år gammel.
 • 4) En søn Ole Pedersen, 2 år gammel.
 • 2) En datter Anne Pedersdatter, gift med gårdmand Anders Rasmussen i Klippinge på Gjorslev gods.
 • Arvinger – 6 børn avlede i 1. og 2. ægteskab:
 • Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 448a-451a. Registrerings – og vurderingsforretning den 28. marts 1761 / skifte den 10. april 1761 efter gårdmand Peder Pedersen i Strandhoved.
 • Iflg. LaCour:
  Hørte under Gaunø. Blev i 1762 fæstet til Rasmus Pedersen, som ca. 1803 afstod til sønnen Lars Rasmussen. Efter hans død bestyrede sønnen Hans Larsen gården for sin mor.
  Han fik fæstet i 1843 og efterfulgtes i 1873 af sin datter, der blev gift med Peder Pedersen.Matr.nr. 6a, “Græsholt” (fæstenummer: 11)
  Har måske tilhørt Tryggevælde Herred, beboet af Powel Olsen. Under herredet fæstede Olle Jensen i 1686 gården efter Powel. Senere formodes gården at være kommet under Gisselfeld, idet Olle er nævnt i 1724 under dette gods. Han skal være født ca. 1660 og han døde i april 1724. Olle og hans kone Anne havde en del børn, hvoraf nogle var gårdmænd eller gift med gårdmænd i byen. Således var Jens Olsen fæster på Svanebjerg, Peder Olsen på Skovholm, Niels Olsen på Ellebæk. Datteren Mette var gift med gmd. Niels Rasmussen på Stenagergård og hendes søster Maren med Niels Rasmussens bror Torben på Torbenholt. Endelig var Søren Olsen gårdmand i Hyllede.
  Med det høje fæstenummer tyder det på, at gården har hørt til Gisselfelds første gårde i byen og derfor i teorien kan være blandt de sidste 3 gårde, som Lindersvold købte i 1781, er det rimeligt at antage at Olle Jensen kan have været på denne gård.
  Den med nogenlunde sikkerhed ældst kendte fæster af Græsholt er Lars Pedersen, som døde i 1762 efterladende enken Maren Pedersdatter. Han var en søn af Peder Nielsen, Ellegård. Maren var født i 1720 og datter af Peder Olsen på Skovholm.
  Maren giftede sig senere samme år med ungkarlen Rasmus Pedersen fra Rønnede. I Oeders efterretning 1771 står Rasmus opført med sin 2. hustru. De var hhv 31 og 30 år gamle. Hendes navn er ikke nævnt, men det vides andetsteds fra. Rasmus var født 1739 i Rønnede som søn af gmd. Peder Olufsen og hustru Anne Larsdatter.
  Han blev formentlig enkemand i 1763 og giftede sig i januar 1764 i Ulse med Mette Nielsdatter, som døde i 1781. Mette blev formentlig født 1741 i Rønnede som datter af Niels Andersen og hustru.
  I folketællingen 1787 var Rasmus Pedersen enkemand efter 2. ægteskab. Hans datter, Anna Rasmusdatter, blev i 1781 gift med gmd. Mads Andersen på Ibs Gård, hvis søn Ole Madsen blev gift med Ingeborg Hansdatter, som var født på “Stenagergård” i Leestrup. Hendes familie havde haft fæste på den gård i flere generationer, ligesom den også er gået videre blandt hendes efterkommere. Der er lidt tvivl om hvorvidt Anna Rasmusdatter er fra Rasmus Pedersens 1. ægteskab med Lars Pedersens enke, eller om det er Mette Nielsdatter, som er moderen.
  Ca. 1803 overlod Rasmus Pedersen fæstet af “Græsholt” til sin søn, Lars Rasmussen. Rasmus Pedersen døde i 1811. Lars Rasmussen blev i 1802 gift med Ellen Jensdatter af Kongsted Borup. Lars døde i 1825 , og derefter bestyrede hans søn, Hans Larsen, gården for sin mor i en del år. Han overtog først fæstet i 1843. Hans fæstebrev lød på gård nr. 11, matr.nr. 6. Hans Larsen var gift med Maren Jørgensdatter. Hans Larsen døde juledag 1873 og blev begravet 2/1 1874.
  I 1873 efterfulgtes han af Peder Pedersen, der blev gift med datteren Karen Marie, født på Græsholt i 1842. (Niels E. Jensen)

  Folketælling i 1930  Lestrup, matr. nr. 6a, nr. 372, Græsholt, Stavnstrupvej 63

  Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
  Lars Petersen 1-1 1880 G Husfader Gaardejer Kongsted
  JohanneKirstine Petersen 21-2 1892 G Husmoder Skuldelev
  OlufAnders Jensen 10-6 1904 U Tjenestekarl Everdrup, Præstø Amt
  Rigmor Nielsen 4-10 1913 U Husassistent